Fredag
Fredag Skyet
Skyet
Svak vind
Lørdag
Lørdag Lett regn
Lett regn
Lett bris
tp_leserinnlegg

Nei til økte fergekostnader og redusert fergetilbud for næringsliv og samfunn på Nordmøre

"Mange av fergestrekningene i vårt område representerer bompenger «i evig tid», og det er uakseptabelt at samfunn med allerede store omkostninger samtidig skal få ytterligere belastning.", skriver ORKidé - Nordmøre Regionråd i denne uttalelsen.

Regionrådet viser til forslag om takstøkninger, innføring av AutoPass og kutt i rutetilbudet for ferger på Nordmøre. Vi viser her til uttalelser fra blant annet Smøla kommune og ordføreropprøret «Nei til mer bompenger på fergene».

Ferger utgjør allerede en stor hindring og kostnad for innbyggere og næringsliv på Nordmøre. I likhet med byområder har næringslivet og pendlere behov for døgnåpne veier. Det vises til det nasjonale bompengeopprøret før valget som medførte tiltak for å redusere bompengekostnadene for vedtatte og fremtidige veiprosjekt i og rundt de store byene. Mange av fergestrekningene i vårt område representerer bompenger «i evig tid», og det er uakseptabelt at samfunn med allerede store omkostninger samtidig skal få ytterligere belastning. 

Regionrådet på Nordmøre mener at:

  • Staten må finansiere fergedriften på fylkesveifergene fullt ut for å sikre like konkurransevilkår for næringslivet. Fortsatt underfinansiering er sterkt konkurransevridende og vil styrke sentraliseringen.
  • Det er uakseptabelt at kostnadene for satsing på miljøferger, i tråd med regjeringens ambisjoner, svekker verdiskapingen og næringsutviklingen ute i regionene.
  • Forslag til nye fergetakster og innføring av AutoPass vil føre til dramatisk kostnadsøkning for store deler av vårt næringsliv og for pendlere. Fylkeskommunens egne tall har beregnet at ordningen øker netto merbelastning for trafikantene i de 4 fergesambandene på Nordmøre på nesten 1 mill. årlig. Kjøretøy skal også finansiere for at passasjerer skal slippe å betale. Forutsetningen om proveny-nøytralitet vil resultere i at samband med relativt få passasjerer pr. kjøretøy må være med å finansiere samband med passasjerandel over snittet. For sambandet Arasvika-Hennset spesielt vil ordningen føre til kraftig takstøkning uten at det kommer miljøferger/elektrifisering i ny anbudsperiode. Ordningen med AutoPass vil ytterligere svekke allerede tynne bo- og arbeidsmarked.
  • Mange konkurranseutsatte små og mellomstore bedrifter kan ikke overføre økte kostnader til sine kunder, noe som vil gi redusert lønnsomhet og svekket konkurranseevne som resultat.
  • B-ferga på strekningen Sandvika – Edøya må opprettholdes for å sikre nødvendig frekvens og kapasitet for næringslivet på Smøla og for pendlere i et større bo- og arbeidsmarked.
  • Nordmøre har geografiske utfordringer fra naturens side for å fungere godt som region. Å bygge regionen med et sterkt regionsenter handler også om god tilgjengelighet til bysenter, fritidstilbud, flyplass og videregående/høyere utdanningstilbud. Forslaget vil svekke Nordmøre som region og Kristiansund som regionsenter.

Fylkeskommunen har et betydelig ansvar for å bidra med gode rammebetingelser for videre vekst og verdiskapning hos våre bedrifter, for innbyggere og samfunnslivet. De fremlagte kuttforslagene fra fylkesrådmannen må vurderes på nytt for å unngå at de som er avhengige av ferge må ta en uforholdsmessig stor del av konsekvensene og kostnadene ved innsparingene.

Regionrådet på Nordmøre ber våre fylkespolitikere om å bidra til gode og likeverdige muligheter for nærings- og samfunnsutvikling i hele fylket.

Med hilsen ORKidé – Nordmøre Regionråd
Kjell Neergaard, Leder