Innveno cluster pressekonferanse Oslo

Løftes opp på nasjonalt toppnivå innen næringsutvikling:

– Skaper en ny verden for både oss og lokale bedrifter

Både Innveno og en rekke lokale bedrifter har all grunn til å juble: fredag ble det klart at WoodWorks! Cluster, med Innveno på laget, har fått innvilget betydelig økonomisk støtte til et femårig forsknings- og utviklingsprogram.

På en pressekonferanse i Oslo fredag, utnevnte Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA årets klyngeprosjekter på Arena og Arena Pro-nivå.

Innveno har siden 2016 samarbeidet med WoodWorks!, tidligere Arena Skog, og samarbeidsprosjektet har ligget på nest øverste nivå for næringssatsing (Arena).

WoodWorks! er blant bare fire nye utpekte nettverk, som nå er definert som Arena Pro-nettverk, og i den innvilgede søknaden er Innveno med som en definert partner.

En jublende glad Magne Løfaldli i Innveno forteller at det har vært en lang prosess fram mot denne innvilgede søknaden, som blant annet medfører at Innveno vil måtte ansette flere folk.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Arena Skog på Arena-nivå de tre siste årene, og fikk spørsmål om vi ville være med på en søknad på Arena Pro-nivå. Da stilte vi krav om at vi fikk konkrete oppgaver, og det fikk vi, sier Løfaldli, som forteller at det etter søknadsfrist i oktober, intervjurunde og saksbehandling, har vært noen spennende uker.

Fredag var han på plass på pressekonferanse i Oslo, og han er klar på at dette kan gi store, positive ringvirkninger for det lokale næringslivet.

– Dette vil bety at de lokale bedriftene i nettverkene våre kan bli med på det fremste av utvikling innen sine områder, sier han.
 

Roser bedriftene

Løfaldli takker offensive bedrifter for at søknaden til WoodWorks!, som rent konkret er et nettverk for skognæringa i Midt-Norge, er blant de innvilgede:

– Ja, dette er takket være den fantastiske utviklingsiveren og de fantastiske resultata bedriftene i nettverka har vist siden vi starta med dette i 2013. Dette har blitt lagt merke til langt utenfor regionen sine grenser, og er en utrolig viktig faktor for at vi får det vi får nå, og er kommet dit vi er, sier han, og legger til:

– Det er bedriftenes dyktighet og utviklingsinteresse som nå skaper en ny verden for både oss og dem. Vi er 100 prosent avhengige av at bedriftene presterer, og det har de gjort, til de grader.

Innvenos slagord er «Vi hjelper deg som vil skape verdier», og Løfaldli er klar på at det ligger en stor, gjensidig nytteverdi i samarbeidet mellom Innveno og næringslivet.

– Det blir en vinn-vinn-situasjon av det. Utviklingsprosjektene vi setter i gang, og som bedriftene jobber godt med, blir lagt merke til. Det fører til at vi får innvilget flere søknader, som igjen fører til at vi kan sette i gang flere prosjekter, sier han, og fortsetter:

– På denne måten fører prosjektarbeidet til positive ringvirkninger: utvikling både i hver enkelt bedrift, i kommunen og i regionen. Det er med på å skape ny giv, og både skape og sikre nye, langsiktige arbeidsplasser. Så dette er en framtidsretta måte å jobbe på.

 

Får stort økonomisk løft – må øke staben

Og Løfaldli legger ikke skjul på at tildelinga, som starter 1. januar 2020 og varer i fem år framover, får stor betydning også for Innveno selv:

– For oss er det muligheter for betydelig økte midler til forskning og utvikling. Med tanke på størrelsen vår, vil det i den sammenheng gi et betydelig positivt løft, også økonomisk, sier han, og fortsetter:

– Vi får et mye lengre perspektiv for det vi holder på med, og et bedre grunnlag for planlegging. Det betyr også at vi må øke staben vår og rett og slett ansette flere folk. Og det må skje raskt, så vi håper at de som synes dette virker interessant melder seg.

Løfaldli sier at kompetanseutvikling vil være en helt grunnleggende faktor som følger med de skisserte prosjektene, der også Pipelife, Talgø MøreTre og Kvatro er med som definerte partnere i enkelte av dem.

– Det gjelder på alle nivå av organisasjonene, fra fagarbeidere og helt opp til toppen.

Innveno-sjefen er glad for det gode samarbeidet med det lokale næringslivet, og trekker fram Pipelifes deltakelse som spesielt viktig.

– Pipelife betyr mye for prosjektene, også med tanke på den solide symboleffekten deres deltakelse har utad, og ikke minst opp mot de som har vurdert søknaden vår.

Formålet med programmet som nå har innvilget søknaden til WoodWorks!, er å utløse og forsterke samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter, med sikte på å øke både klyngenes dynamikk og attraktivitet, samt den enkelte bedrifts innovasjonsevne og konkurransekraft.  

Løfaldli er glad for at alle bedriftene i nettverkene de driver, nå får fordeler av det nasjonale kompetansesenteret Arena Pro-klynger er.

– Alle bedriftene i industrinettverkene våre IN2innovation – InnovasjonsTre er via Innveno medlem i denne klyngen. Dette betyr faktisk at vi alle er med på det høyeste nivået, utviklingsmessig, for næring og industri, sier han.
 

Vil søppel og svinn til livs

WoodWorks! er det eneste nettverket for tre- og skognæringen i regjeringens satsing, og Innveno er definert som en part som skal være med og styre prosesser og prosjekter i nettverket.

Magne Løfaldli forteller at de nå vil starte jobben med å definere prosjektene i den godkjente planen mer konkret.

– I og med at søknaden nå er godkjent, er vi sikret finansering av prosjektene vi har skissert. Prosjektene er blant annet innenfor bygg, og det å utvikle dagens systemer på feltet bygg, og går også spesielt på bruken av tre.

Ett av de skisserte prosjektene som det nå skal jobbes videre med, er å øke ferdigstillelsesgraden på moduler og byggelement. Her kombineres flere fag sammen med byggfaget, og jobben med ferdigmonterte installasjoner fra fabrikk blir viktig for prosjektet.

Myndighetene stiller krav til at søppel og svinn skal reduseres til et minimum, og Løfaldli peker på at det å samle flere aktiviteter på industrigulvet gjør at man vil ha en helt annen kontroll enn det man har hvis alt foregår på en byggeplass.

– Aktivitetene våre kan ikke skape søppel, det må det bli slutt på. Det er det også et klart myndighetskrav å unngå, så mye handler om en bærekraftig og effektiv bruk av materialer, sier han, og legger til:

– Den digitale utviklinga tilsier at man ikke trenger bestille for mye materialer, man kan bestille akkurat det man trenger – enten det er avløpsrør, elektrikerrør eller tre – man kan plotte inn alt man trenger korrekt på millimeteren, slik at det blir produsert i riktig lengde. Da reduserer man svinn og søppel, og utnytter ressursene bedre.

De tre grunnpilarene i WoodWorks!-prosjektene er effektiv utnyttelse av skogressurser, effektiv utnyttelse av trefiber og bygg. Det overordnede målet med prosjektene er, ifølge Løfaldli, at boligkjøpere skal få et rimeligere og bedre alternativ.

– Utviklingsprogrammet som nå er godkjent er veldig ambisiøst og omfattende, men like fullt helt nødvendig for den nødvendige omstillingen næringsliv, industri og hele samfunnet er i starten av, sier Løfaldli.

Innveno oppsummerer den delen av utviklingsprogrammet som spesielt vil involvere lokale bedrifter, slik:

  • En gjennomført bærekraftig utvikling!
  • Nye smarte og effektive forretningsmodeller
    • Reduksjon og minimering av avfall og svinn
  • Effektiv kundeinvolvert digitale design- og produksjonsmodeller og -prosesser
  • Smarte, effektive og korte verdikjeder – distruptive forretningsmodeller
  • Modulbaserte konstruksjonsmetoder
  • Kompetanseutvikling spesielt innenfor digitalisering og automatisering

 

Foto: Innveno.