Erstatning for rovviltskade

For året 2006 utbetaler staten erstatning for til sammen 105 sauer som er tatt av rovvilt under sommerbeite i rindalsfjell. Mer om saken på Rindal kommunes nettsider.
(Ill.foto: H.E. Folden)