Ola T Heggem des 2016

Et trygt og greit budsjett

Ordfører Ola T Heggem synes at det har vært lite fokus på budsjettet i år. Det har druknet litt i kommunereformen. Nå er kommunebudsjettet for 2017 vedtatt, og ordføreren vil gjerne fortelle litt om budsjettprosessen i etterkant.

Informasjon direkte fra enhetslederne

Budsjettarbeidet har gått på vanlig måte dette året også. Tidlig i høst kom enhetslederne med innspill om hvordan de så mulighetene for å videreføre dagens drift, og hva de eventuelt ville foreslå som reduksjon om det ble nødvendig. Enhetslederene kom også med en ønskeliste, helt på vanlig måte.

Denne gangen fikk hele kommunestyret informasjon om dette direkte fra enhetslederne. Det er et nytt kommunestyre i år, og dessuten er det bare et par av kommunestyremedlemmene som ikke er med i formannskapet eller driftsstyret etter den nye organiseringen. Da var det like greit at hele kommunestyret fikk samme informasjon.


Politikerne sa nei til å stenge bassenget og kapellet

Administrasjonen fikk noen politiske signaler som de i stor grad tok inn over seg. Det gjaldt først og fremst kanskje forslaget om å stenge bassenget i Rindalshuset, og forslaget om å stenge Øvre Rindal kapell. Men et samlet politisk miljø sa at dette ikke var aktuelt, så videre drift av bassenget og kapellet måtte innarbeides i budsjettet. Når det gjelder bassenget er det nå tvert imot satt av penger til opprusting.


Ba om et budsjett med redusert eiendomsskatt

I juni sa kommunestyret at administrasjonen skulle komme med et budsjettforslag der eiendomsskatten på boliger og fritidsboliger var redusert. Og det gjorde de. Forslaget var en reduksjon i eiendomsskatten fra 4,5 promille til 3 promille, som utgjorde ca 2 millioner i reduserte inntekter. Men dagen før budsjettforslaget skulle komme til nye politiske fora, da kom informasjonen om redusert eiendomsskatt for verker og bruk. Dette utgjorde et også par millioner i reduserte inntekter, altså omtrent samme beløp som den foreslåtte reduksjonen i eiendomsskatten på boliger og fritidsboliger.

- 2 millioner er jo ikke all verden. Det snur ikke opp ned på budsjettet vårt. Jeg sa fra talerstolen nå at det er en helt annen ordbruk i forhold til Høyres forslag nå enn det var i fjor. Da var det snakk om å ikke innføre eiendomsskatt, og det utgjør 6,5 millioner. 2 millioner er tross alt bare en tredjedel av dette, sier Heggem.

Eiendomsskatten på verker og bruk er nok fast for 2017. Regjeringen vil ikke endre på dette. Men Heggem sitter selv i landsstyret i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK), og vet hvor mye det blir jobbet med denne saken. Derfor har han tro på at det er mulig å snu på dette i åra framover.

Med bakgrunn av politiske signaler og med bakgrunn av situasjonen slik som administrasjonen oppfattet det så gikk budsjettforslaget til formannskapet. Når det gjelder budsjettbehandling så er det nemlig ikke rådmannen, men formannskapet, som legger forslaget ut på høring og som kommer med innstilling til kommunestyret. Dette står i kommuneloven.


Et trygt og greit budsjett for 2017

- Jeg deler økonomisjefens og administrasjonens uttalelse om at budsjettet for 2017 er et ganske trygt og greit budsjett. Det er egentlig ingen store innsparinger. Alt blir stort sett videreført. Det er litt omfordeling innenfor de største enhetene, spesielt på helse og omsorg.

Når det gjelder helse og omsorg skal det nå tilsettes ergoterapeut, og det er lagt inn en ny legehjemmel på 50%. Dette synes ordføreren er den den største nyheten i budsjettet. Den nye legehjemmelen er 50% kommunal, med mulighet for privat praksis i tillegg.


Relativt mindre overføringer fra Staten

Rindal får ikke mindre penger fra Staten i 2017, men har heller ikke den samme økningen som gjennomsnittskommunen. Rindal har en økning på 1,8%, men det skulle ha vært oppimot 3% økning for å få samsvar med lønns- og kostnadsutviklinga.

Grunnen til at Rindal får mindre overføringer fra Staten er først og fremst at det er færre barn i barnehage og skole, og det er faktisk litt færre personer over 67 år. Kommunen får overføringer fra Staten mest med bakgrunn i antallet personer som har krav på lovpålagte tjenester, som helse, skole og omsorg.

- Når det er nedgang i disse gruppene så må vi også prøve å tilpasse utgiftene deretter, sier Heggem - Da må vi driver mer effektivt og prøve å yte like gode tjenester.


Budsjettforslaget fra Formannskapet

Budsjettforslaget gikk videre til formannskapet, der Høyre foreslo å redusere eiendomsskatten. Det kunne forsåvidt vært interessant, synes ordføreren. Men Høyres forslag fikk ikke flertall i formannskapet. Forslagene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet var såpass like at de to partiene fant grunnlag for å sette seg sammen og utarbeide en felles pakke. Dette ble formannskapets høringsforslag og innstilling til kommunestyret. Dette er også nesten identisk med i kommunestyrets vedtak sist onsdag.


Mer penger til vedlikehold av veger og bygg

Det ble lagt inn igjen penger til private veger. Denne gangen med en ny modell, der noen får mindre, og de med de lengste vegene får mer enn før. Det ble satt av mer penger til vedlikehold av utleieboliger. 5% av husleieinntektene skal nå øremerkes vedlikehold av utleieboligene. Dette var et forslag fra Arbeiderpartiet, som Senterpartiet støttet, og det er nå vedtatt. Det ble lagt inn litt mer penger til skole, litt på omsorg, og litt på bygg og veg. Dette ble balansert med å redusere overskuddet litt.

Det er ingen store sprell i dette budsjettet, men det er et lite løft på vedlikehold av veger og bygg som kommunen eier. Og det er det behov for.
 

Nytt reglement for tilskudd til private veger

Tilskudd til private veger har administrasjonen tatt ut av budsjettforslaget mange ganger før. Men fortsatt opprettholder man altså en ordning. Rindal er slett ikke den eneste kommunen som gir støtte til private veger, påpeker ordføreren. Slik støtte er mer vanlig enn uvanlig i bygde-Norge. Summen har gått ned over tid i Rindal, og er også litt redusert i år. Det er vedtatt et nytt reglement som favoriserer de som har lengst veg å ta vare på, på bekostning av de som har korte veg og flere til å dele på utgiftene. Minsteutbetaling pr veg er hevet, og egenandelen pr bebodd landbrukseiendom er hevet. Det er ganske mange som mister sitt tilskudd som følge av det nye reglementet, deriblant flere av kommunestyrerepresentantene, så de kan neppe beskyldes for å mele sin egen kake i dette tilfellet. Noen av de som har lengst privat veg får mer støtte enn før etter det nye reglementet.


Har stor tro på gode regnskapstall

- Det kunne godt ha vært budsjettert med litt større overskudd. Men all erfaring tilsier at når vi kommer til regnskapet i mai så er tallene litt annerledes, og det har jeg stor tro på at de skal være i åra framover også, sier ordføreren.

Politikerne og administrasjonen har litt ulikt syn på hvor optimistisk langtidsbudsjettet er. Alle er enige om at det er trygge og gode tall for 2017, men det er litt delte meninger om hvor optimistisk man egentlig for i åra etter. Ordføreren vil presisere at han ikke deler administrasjonens store bekymringer for framtida.

- Hvis vi hadde sett så mørkt på framtida så kunne ikke flertallet ha stemt slik som vi gjorde i forhold til kommunestruktur. Jeg har en ganske god følelse for at regnskapene våre blir bedre enn budsjettene. Det går jo også an å håpe på at befolkningsutviklinga i Rindal snur, og det går an å håpe på at Staten vil yte litt mer penger til kommunene i enkelte år. Opposisjonen, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, ønsker å gi 3-4 milliarder mer til kommunesektoren. Det hadde utgjort ca 2 millioner til Rindal. I åra framover er vi jo også litt avhengige av innholdet i kommuneproposisjonen som kommer fra Stortinget.


Realistisk langtidsbudsjett

Ordføreren sier at han muligens er litt optimistisk fortsatt, men han tror at det sjelden har vært en så realistisk inntektsside i langtidsbudsjettet som det er nå. Det er også mindre uspesifisert innsparing enn det har vært på mange år. Det er han veldig glad for.

Han har vært med på mange budsjettprosesser, og han synes denne har vært en av de enklere. Man kan kanskje si at det skulle bare mangle, når man har tatt inn 6, 5 millioner i eiendomsskatt. Det kan han forsåvidt være enig i, men samtidig må man være klar over at kommunen innførte eiendomsskatt for å slippe å redusere tjenestetilbudet.

- Vi slipper faktisk å redusere tjenestetilbudet med de tallene som ligger her nå, sier han.


Nøkternt investeringsbudsjett

Det er et veldig nøkternt investeringsbudsjett som nå er vedtatt. Det blir betalt ned betydelig mer i avdrag enn det som tas opp i nye lån. Kommunens lånebelasting vil bli redusert gjennom perioden. Ordføreren tror at kommunestyret er enige om å være forsiktig med nye store låneopptak.

- Det neste store prosjektet er opprusting av helsetunet, det er vi veldig enige om. Vi har enda ingen tall på dette enda, så vi har ikke grunnlag for å ta det med i økonomiplanen så langt, men før denne perioden er omme må vi nok ha de tallene klare, sier Heggem.


Setter også av penger til næring

Ordføreren har merket seg at det er framstilt som det er satt av mindre penger til næring i dette budsjettet. Dette stemmer ikke nødvendigvis, mener han. Det er bare gjort på en litt annen måte, og mer likt måten det gjøres på i andre kommuner rundt oss.

Han henviser til punkt 10 i budsjettvedtaket: "Ved et eventuelt overskudd i regnskapet for 2016, vil kommunestyret disponere deler av dette til nærings- og samfunnsprosjekter i 2017. Formannskapet forvalter midlene iht vedtektene for RUF. Ved et eventuelt underskudd i 2016, vil kommunestyret disponere midler fra RUF-fondet til samme formål."

Det er ganske sikkert at det blir et overskudd i regnskapet for 2016, og det er bra med penger på næringsfondet. Næringsfondet skal fortsatt brukes på samme måte som tidligere. Det er de samme vedtakene som gjelder når det kommer inn søknader om midler.

- Jeg vil påpeke at det er kun ett år vi har hatt driftsunderskudd i Rindal kommune. Det var i 2014. Vi brukte ikke opp alle driftsfondene, og det er fortsatt betydelig med midler på næringsfondet. 


Vi må ta tilbake framtidstrua

Selv om kommunestrukturen ikke er avklart før Stortinget har behandlet det i juni, så er det nå mye som taler for at Rindal skal fortsette som egen kommune i åra framover.

- Da må vi ta tilbake framtidstrua, og arbeide ut fra at vi skal klare oss sjøl, sier han. - Ja, det er litt høg eiendomsskatt, og det er litt høge avgifter. Men for det første er det fullt lovlig, for det andre er det en del av det spleiselaget og en del av den dugnaden som vi alle sammen må være med på for å klare å bestå som egen kommune. Jeg håper at det er vilje til det.

Han påpeker at det ikke hadde vært billigere å drive verken kloakkanlegg eller vannanlegg i Rindal om kommunen hadde blitt slått sammen med flere. Men da måtte de andre vært med og betale for det.


Ingen reell avgiftsøkning

- Vi har vært ganske opptatt av at avgiftene ikke skal øke mye fra 2016 til 2017. Eiendomsskatten er helt flat. Noen kommunale avgifter er helt flate, noen har en reduksjon og noen har en økning på 2%, som er prisstigningen. Det var grunnen til at vi i Senterpartiet støttet Høyres forslag om å redusere økningen i avløpsavgifta fra 4% til 2%. Det betyr ikke så mye for noen, men samtidig er det greit å vise at vi har en ambisjon om at avgiftene og eiendomsskatten ikke skal øke framover. Vi skal heller prøve å holde det flatt, slik at det relativt sett blir en nedgang, sier Heggem.


Tror på et bra økonomisk resultat i 2016

Ordføreren er ganske trygg på at det blir et bra økonomisk resultat i 2016. Alt tyder på at det også blir det i 2017. Når det gjelder økonomiplan-perioden er det selvsagt litt usikre tall, både når det gjelder inntekter og utgifter. Men nå er det kanskje mer realistisk enn det noen gang har vært, mener han. 


Året med kommunereformen

Året som har gått har vært ganske spesielt, med mye fokus på kommunereform og forsåvidt også regionreform. 

- Jeg synes det er helt uforsvarlig at vi har brukt så mye tid og ressurser på dette. Men samtidig har vi vært veldig enige om at vi skulle gjennomføre det som Stortinget har bedt oss om, og det har vi gjort. Jeg tror at alle er glade for at vi på en måte er ferdig med dette nå, med forbehold om hva som skjer på Stortinget i juni. Vi er enige om målet om et best mulig tjenestetilbud og et mest mulig attraktivt lokalsamfunn, men vi er uenige om middelet for å oppnå dette. Alle er sikkert også enige om at det er viktig at vi nå får bruke tida vår på noe annet. Nå håper jeg at vi virkelig får arbeidsro, at Stortinget ikke roter opp i dette igjen, og at vi får samle kreftene om å videreutvikle dette samfunnet som egen kommune, sier Ola T Heggem.


Mer trøkk på søknaden om fylkesoverføring

Ordføreren har samtidig tro på, og er veldig glad for, at kommunestyret enstemmig var med på å sette enda litt mer trøkk på søknaden om fylkesoverføring. Det er mye enklere å snakke med både departementet og andre når man har et enstemmig kommunestyre i ryggen. Han er ganske trygg på at dette går i orden, men han føler seg ikke trygg på når det vil skje. Kommunen har en god dialog med departementet, og den er det veldig viktig å føre videre.


Vi kjører vårt eget løp

Han er spent på hva som vil skje ellers på Nordmøre. Rindal er en av de seks kommunene som "ønsker seg nordover", og har støttet og stemt sammen med de andre ved avstemninger i regionrådet.

- Samtidig har vi hele tiden presisert at vi kjører vårt eget løp, med bakgrunn i den søknaden som er sendt, sier han. - Det har vi varslet om, og noen oppfatter sikkert det som litt arrogant,men det får vi bare leve med. Vi har et kommunestyrevedtak om å sette i gang dette allerede høsten 2014, og vi har et helt ferskt vedtak som også er enstemmig. Vi har fått forståelse hos to fylkesmenn, og Fylkestinget i Møre og Romsdal slutte seg til at vi kjører et eget løp. Jeg vet også at fylkeskommune i Sør-Trøndelag bare sitter og venter på å behandle saken. De er positive. Både fylkesordføreren og fylkesrådmannen har etterlyst dette ved flere anledninger.


En tøff prosess

Ordføreren synes at behandlingen av kommunereformen har vært en tøff prosess. Det er ikke unaturlig at det er forskjellig syn innen de enkelte partiene, slik som det har vært i Arbeiderpartiet i Rindal. Man har sett det over hele landet, at det er delte meninger innad i partiene rundt disse spørsmålene.

- Jeg sa vel fra talerstolen at det blir kommentert at "dere i Senterpartiet har vel ikke noe valg, dere er vel bare nødt til å stemme slik". Det er ikke sant. Det er ingen sentralt som pålegger oss det, og det er mange senterpartister som går inn for kommunesammenslåing. Det er bare å se på kommunene rundt omkring oss. Det er gjort slike vedtak med Senterpartiets stemmer mange steder. Men jeg snur det på hodet og sier at jeg stemmer ikke slik fordi at jeg er senterpartist. Jeg er senterpartist fordi at jeg ikke har overdreven tro på store enheter og sentralisering.


Takk til alle som bidrar i lokalsamfunnet

Nå rett før jul synes ordføreren det passer å takke de som jobber i kommunen og står på for at vi skal ha best mulig tjenester. Ikke minst vil han takke frivilligheten som virkelig er med og bidrar hver dag for å gjøre dette lokalsamfunnet attraktivt. Vi har også et næringsliv som er med og holder folk i arbeid, og gjør det attraktivt å bo i Rindal.

- Jeg vil også takke politikerne i kommunestyret som har taklet denne vanskelige prosessen etter mitt syn på en grei måte. Jeg synes tonen i kommunestyret er veldig bra, og jeg er helt sikker på at vi 17 som er valgt inn i kommunestyret skal fortsette å samarbeide godt framover. Det er bare sunt at det er litt delte meninger om både store og små spørsmål. Det er det ingen som har vondt av, avslutter Ola T Heggem.