DB ingr

Drivadebatt:

Gambler vi med lokaldemokratiet?

Som en del av Vårsøghelgas program møtte Per Sandberg (Frp) og Per Olaf Lundteigen (Sp) lokale ordførere Lilly Gunn Nyheim, Ola T. Heggem og Kjell Neergaard til Drivadebatt med kommunereform som tema.

Over: Saksofon- og trekkspillintro ved Henning Sommerro og John Pål Inderberg satte tonen for fredagens Drivadebatt. Bak ses arrangør og redaktør i Driva, Sigmund Tjelle.

De to «utabygdingene», Per Sandberg og Per Olaf Lundteigen, er henholdsvis nestleder i Frp og mangeårig stortingsrepresentant fra Sp. Disse to erfarne debattantene møtte ordførerne fra Rindal, Surnadal og Kristiansund: Ola T. Heggem (Sp), Lilly Gunn Nyheim (Ap) og Kjell Neergaard (Ap).

 

Frivillighet og folkeavstemning

Lundteigen åpnet som første hovedinnleder med å si at han er fra samme sted som predikanten Hans Nielsen Hauge, som ifølge Lundteigen representerer et oppløp til bevisstgjøring og grunnlag for formannskapslovene og kommunalt selvstyre. Man må etterstrebe jevn fordeling av makt og innflytelse mellom folk, distrikter og yrker, mener Lundteigen, men kommunereformen gjennomføres fordi man skal sentralisere makt og myndighet. Hvem taper på det og hvem vinner på det, spør han.

- La ikke skjebnetrua ta dere. Våre verdier taper på det, fastslår Lundteigen.

 

Demokratireform

Sandberg kaller Norge et virvar av grenser og mener det at å fjerne disse vil føre til at man skal kunne få et større mangfold av tjenester og valgfrihet. Han mener delegering av makt tar makta vekk fra de folkevalgte og gjør Stortinget til et ekspedisjonskontor. Makten må tilbake til kommunestyret, i det Sandberg kaller en demokratireform. Han mener behovet for større enheter er der for å være i stand til å møte den statlige makta - og ikke bare se på antall kommuner. Men det er mange gode prosesser ute i distriktene, legger Sandberg til.

 

Reformen trenger tid

Nyheim fremhever viktigheten av å kunne gi gode tjenestetilbud til innbyggerne. Hun trekker frem full sykehjemsdekning, nok legedekning med kommuneoverlege, godkjent tannlegedekning, jordmor i fullstilling og full barnehagedekning.

- Evnen til tilpassing gjør en kommune robust, ikke størrelsen. Hvor stort kan det blir før man mister oversikten?

Hun problematiserer fv65 og foreslår at Sandberg kjører Norge på tvers. Får vi bedre veier med større kommuner og Frp i regjering? Reformene trenger tid til å feste seg i folket, avslutter hun.  

 

Sentraliseringsreform

Heggem forholder seg til regjeringens politikk i debatten, og sier at regjeringen legger frem en svart-hvitt kommunereform hvor man kun får lagt frem fordelene. Saken mangler lokal forankring, mener Heggem og kaller det en sentraliseringsreform; å flytte arbeidsplasser fra Rindal til Surnadal, fra Surnadal til Kristiansund. Den beste distriktspolitikken er å beholde kommunestrukturen slik den er i dag, mener Heggem.

 

Tid og tillit

Neergaard brakte egne erfaringer til debatten. Han og Kristiansund opplevde kommunesammenslåing med Frei i 2008 og mener det viktigste de har lært er at ting tar tid – men også likeverdighet. Også Neergaard, i likhet med Nyheim, er bekymret for tidsfristene. Han forventer at kommunenes erfaringer og prosesser får tillit fra de som sitter i sentrale posisjoner.

 

Ordet fritt

Frivillighet versus tvang, størrelse og skjebnetro ble kjernetema da det ble åpnet for ordet fritt. Salen var svært aktiv, med latter, applaus og kritiske spørsmål. Flere bidro til å belyse både økonomisk agenda, fremtidige helsetjenester og rekruttering til lokalpolitikken.

Lilly Gunn Nyheim tok opp kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners tidligere utsagn om at man ikke vet hva som skjer med småkommunetilskuddet – ut over lovnaden om at det vil vare i minst 20 år.

- Dette er en usagt trussel, for om man ikke slår seg sammen vil småkommunetilskuddet falle bort etter hvert, mener Nyheim.

Heggem fulgte opp naboordførerens utspill og hevdet at Rindal har fått en trussel om å miste småkommunetilskuddet om de blir stående selv, men får det om de slår seg sammen med Surnadal. Blir Rindal sammenslått med Surnadal, er det eneste man oppnår å imøtekomme en blå ideologi, mener Heggem.

- Uten småkommunetilskuddet er vi ferdige. Men det er Stortinget som bestemmer, ikke dagens regjering, heldigvis, avslutter Heggem.

Per Sandberg hevdet at han jobber for å få makt til lokalpolitikerne på vegne av innbyggerne, men mener at folkeavstemning faller bort når partiet har sagt at dette skal gjennomføres med økonomisk tvang. Men er det trusler – eller er det faktiske forhold, spør Sandberg.

 

Per Olaf Lundteigen belyste frivillighetens betydning i det norske samfunnet og fryktet at dersom man sentraliserer den kommunale organiseringen vil man over tid også sentralisere den frivillige sektoren. Det fører til at man mister nærhet, patriotisme og kjennskap.

- Kommunesentralisering vil svekke det frivillige samfunnet, som er en utrolig del av det norske velferdssamfunnet, slår Lundteigen fast.

Neergaard åpnet for at noen sammenslåinger kan være fornuftige – men det forutsetter god tid. Han uttrykte samtidig bekymring for at små kommuner vil ende opp med store kommuner, eksempelvis hele sunnmørs- og nordmørskommuner, rundt seg.

Nyheim håper man ikke kommer dithen hvor Surnadal blir del av en stor nordmørs- eller orkdalsregionkommune.

- Vi er mest tjent med mindre konstellasjoner enn som så, hevder hun.

 

Lundteigen nevnte Hans Nielsen Hauge innledningsvis fordi predikanten forkynte at også prester skal være ærlige. Slik trakk Lundteigen paralleller til å hevde at det eksisterer en kultur hvor politikere ikke tør å stå opp for det de mener. Det gir et kjempemessig demokratisk problem, når folk får levert røverhistorier i stedet for virkeligheten, mener han.

- Situasjonen er at dette ikke er en nærreform, noe folk intuitivt skjønner at ikke stemmer.

Han henvendte seg avslutningsvis til Sandberg og høstet latter fra salen med følgende replikk:

- Det burde finnes flere av deg. Du tør å si det du mener, og burde vært avlet frem!

 

Drivadebatt ingress_690x399.jpg

F.v. Lilly Gunn Nyheim, Kjell Neergaard, Per Sandberg, Ola T. Heggem og Per Olaf Lundteigen.