Bjarne Nordlund 2

Kommunestyremøte i Rindal mandag

Mandag vedtok kommunestyret i Rindal at skolestrukturen i kommunen ikke skal endres før tidligst i 2016. Det ble et langt møte i dag, med budsjettreguleringer, samt handlingsprogram og økonomiplan for perioden 2015 - 2018.


Kommunestyret var fulltalling. Noen få hadde meldt forfall, men vararepresentanter var innkalt.

IMG_6154_690x391.jpg

Line Flåtten (Ap) kommenterte at det denne gangen har kommet noen endringer i saklista svært kort tid før møtet. Dette gjør at det blir krevende både for politikerne og allmennheten å følge med og sette seg inn i sakene, påpekte hun.


SPØRRERUNDE:


Line Flåtten (Ap) spurte etter regnskapstall for Øvre Dalen.

Økonomisjef Bjarne Nordlund svarte at det er ca kr 850.000 pr i dag, som enda ikke er finansiert for Øvre Dalen. - Fram til nå har man ikke hatt klare tall på dette, sa han.


Åge Jonli (Ap) spurte om hvem som har ansvar for vedlikehold av fugletittertårnet og badstuene ved Igltjønna. - Det har allerede oppstått skade ved fugletittertårnet, opplyste han.

- Det er Rindal Vel som har ansvar for vedlikehold for anleggene ved Igltjønna, opplyste plansjef Sivert Dombu.


John Ole Aspli (Ap) spurte om det er tilfelle at det har kommet flere regninger i forbindelse med skimuseet etter at sluttregnskapet var ferdigbehandlet i kommunestyret.

Ordfører Ola T Heggem svarte at det var ei regning som var uavklart da sluttregnskapet ble behandlet, det ble det opplyst om ved behandlingen. Det har i tillegg kommet en ny regning. Kommunen er i forhandlinger om disse.
 


SAK NR 073/14 GODKJENNING AV MØTEBOK

Møteboka enstemmig godkjent.SAK NR 074/14 BYGGING AV UTLEIEBOLIGER I RINDAL SENTRUM


Rådmannen ønsker fullmakt til å lyse ut bygging av inntil 12 boenheter etter «Hamarøymodellen», med sikte på fullføring i første kvartal 2016, der det inngås avtale om kommunal tildelingsrett for rundt halvparten av enhetene. Dette er bl.a. med tanke på bosetting av flyktninger.


Saksdokumenter finner du her.
 

Plansjef Sivert Dombu forklarte om «Hamarøymodellen». Her er det private aktører som bygger utleieboliger, og kommunen inngår en langsiktig leieavtale. Kommunen avtaler fast leiepris med utleier, gjerne i mange år framover. - Det største spørsmålet er tomtespørsmålet, sa han. Boligene bør fordeles litt utover, og det gjelder også disse nye som skal bygges. Aktuelle tomter er nederst i Aldersheimsveien mot Mørelinjen/ambulansebygget, tomta der Blom står i dag (Blom skal rives), og i området der Trollheim sto tidligere. Det er få og små tomter igjen i de eksisterende boligfeltene. Se ellers saksdokumentene over.


- Vi i Senterpartiet er positive til Hamarøymodellen, sa Petter Baalsrud (Sp). Han la fram forslag til følgende endring: "Rådmannen i samråd med ordfører..."


Åge Jonli (Ap) la fram ønske om at utområde til boligene må planlegges helt fra starten, slik at det ikke kommer prosjekter med opparbeiding av uteområde i ettertid, slik vi har sett noen eksempler på de siste årene.


Tove Flåtten (Krf) nevnte også området Løset/Glennhaugen som et mulig boligområde. - Det er ikke lagt å gå derfra til sentrum, sa hun. - Det er bra å få spredt boligene litt. Det er litt trangt f.eks. i området mellom aldersheimsveien og Mørelinjebygget, mente hun.


Ola T Heggem (Sp) var glad for å få støtte for området Løset/Glennhaugen. Når det gjelder eventuelle salg av tomter fra kommunen til utbygger vil bli tatt opp politisk i hvert enkelt tilfelle, presiserte han.


Rådmannens innstilling, med endringsforslaget fra Senterpartiet, ble enstemmig vedtatt.SAK NR 075/14 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - FASTSETTING AV PLANPROGRAM


Saksdokumentene finner du her.


Saken ble lagt fram av plansjef Sivert Dombu.


Det ble litt diskusjon omkring ulike alternativer for kommunesammeslåing.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.SAK NR 076/14 LEGEVAKTSAMARBEID I ORKDALSREGIONEN


Saksdokumentene finner du her.


Saken ble lagt fram av rådmann Birgit Reisch.


Ann Elin Hess Brønstad (Sp) er med i politisk nemd for SiO (Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen). Hun la fram en anbefaling fra nemnda om å evaluerere SiO-samarbeidet, som et forslag.

Rådmannens instilling ble enstemmig vedtatt.

Forslaget fra Ann Elin Hess Brønstad ble enstemmig vedtatt.
 

Senterpartibenken.jpg
Senterpartibenken


SAK NR 077/14 UTREDNING SKOLESTRUKTUR - PROSESS OG INNHOLD I HØRING


Tore Simonset (Sp) fikk permisjon fra møtet, og var ikke med på behandlingen av denne saken.


Rådmannens innstilling:

1. Administrasjonen i Rindal kommune og Formannskapet utarbeider et høringsdokument om skolestruktur som legges fram for Livsløpskomiteen 14. januar og Formannskapet 15. januar 2015.
2. Utredningen legges ut til høring med høringsfrist 10. mars 2015.
3. Skolestruktur avgjøres i kommunestyret 26. mars 2015
4. Alternativ som bes utredet:
- Beholde dagens skolestruktur
- Slå sammen Øvre Rindal og Rindal skole med lokalisering ved Rindal skole fra høsten 2015
- Slå sammen Øvre Rindal og Rindal skole med lokalisering ved Rindal skole fra høsten 2016


Les mer i saksdokumentene som du finner her


Saken ble lagt fram av skolefaglig ansvarlig Gro Magnhild Brønstad. - Det er viktig at det er mange som skal høres i denne saka, sa hun. - Det er naturlig å arrangere et informasjonsmøte i januar, etter at høringsdokumentet er utarbeidet.

Katja Røen.jpg

Katja Røen (Ap) minnet om at Arbeiderpartiet fremmet forslag om utredning av skolestrukturen allerede for et år siden. - Det forslaget ble stemt ned, sa hun. - Den gangen sa ordføreren at man ønsket å skape ro rundt Øvre Rindal skole. Nå tvinges det fram et hurtigtog, pga dårlig økonomi, sa hun. - Hastverk er lastverk. Nå gjelder det barna våre, sa hun. - Det er viktig å ivareta barnets beste, og barnets rett til å bli hørt.


Katja Røen fremmet følgende forslag til endringer: Høringsdokument legges fram i mars 2015, med høringsfrist i juni 2015. Avgjørelsen om skolestruktur fattes i juni 2015. Punktet om evt sammenslåing av skolene fra høsten 2015 tas ut. Sammeslåing kan da skje tidligst fra høsten 2016. Nytt punkt: Det oppnevnes en arbeidsgruppe for barnets beste.


Arild Haugen (Sp) fremmet forslag om utredning av eventuell sammenslåing av Rindal Barnehage og Øvre Rindal Barnehage, med lokalisering Øvre Rindal Barnehage, for å frigjøre areal ved Rindal skole dersom behovet skulle oppstå.


Tove Flåtten (Krf) var glad for budsjettforslaget fra formannskapet, som gir bedre tid utredning av skolestrukturen. Hun mente også at Øvre Rindal skole bør legges ned tidligst 2016. Tove Flåtten støttet forslaget om evt. å flytte Rindal Barnehage til Øvre Rindal Barnehage, dersom det blir nødvendig å frigjøre mer areal på Rindal skole.


Rune Løfald (H) støttet rådmannens innstilling, og ønsket ikke å støtte Senterpartiets forslag om flytting av Rindal Barnehage til Øvre Rindal. - Høyre ønsker fortsatt tre barnehager i bygda, sa han.


- Nå får man stort sett bare positive tilbakemeldinger om forholdene ved Øvre Rindal skole, presiserte Ola T Heggem. Men han ønsket ikke at utredningsprosessen skal ta veldig langt tid.


John Ole Aspli (Ap) mente at man må bruke tid til utredning av en viktig sak som dette. Han ba om at administrasjonen allerede nå stryker ambisjonen om å få en evt skolesammenslåing  gjennomført allerede i 2015.


Rådmann Birgit Reisch svarte at man er så godt i gang med utredningen nå at man kan gjennomføre hele prosessen fram til høsten 2015.


Line Flåtten (Ap) spurte om tankene rundt evt flytting av Rindal Barnehage. Dette med tanke på at vi når har sagt ja til å ta imot flyktninger, og det kan komme barn etter hvert. Flyktningene er vel avhengige av å ha barnehage på sentrum, mente hun.


Åge Jonli (Ap) viste til elevstatistikken for Rindal. Han minnet om at elevtallet på Øvre Rindal skole ikke synker i årene som kommer, det vi fortsatt ligge på oppimot 40 elever. Det er elevtallet på Rindal skole som synker i de kommende årene. - Det er også et klart ønske fra Øvre Rindal skole om at man må bruke god tid på denne prosessen, sa han.

Ann Elin.jpg

Ann Elin Hess Brønstad (Sp) presiserte at det er administrasjonen som skal utarbeide en høring. - Foreldremøtet ved Øvre Rindal skole i høst ba oss om to ting, sa hun. - Det ene var tid. Det andre var utreding om evt. å flytte noen klasser fra Rindal skole til Øvre Rindal skole. Dette har vist seg å være uaktuelt, som det står i innstillingen, sa Ann Elin Hess Brønstad.


- Senterpartiet støtter Arbeiderpartiet i at saken om skolestruktur utredes fram mot 2016, sa Ann Elin Hess Brønstad. Men vi vil fortsatt ha med punktet om utredning av barnehagene, sa hun.

Line Flåtten.jpg

Line Flåtten (Ap) mente at det blir feil å sette i gang utredning av barnehagene nå. - Det får heller komme som en egen sak senere, sa hun.


Kirsti Barbo Landsem (Sp) presiserte at det bare en utredning av barnehagene som er foreslått. - Dette kom fram som et forslag og ønske i foreldremøtet ved Øvre Rindal skole i høst, sa hun.


John Ole Aspli (Ap) mente at det er svært beklagelig at Senterpartiet når gir signal om at det er greit å flytte Rindal barnehage fra sentrum. Han synes ikke at det henger sammen med ambisjonene om samfunnsutvikling. - Foreldrene ved Rindal barnehage er jo ikke spurt om dette, sa han.


Ola Syrstad (Sp) presiserte at Senterpartiet ikke har en intensjon om å legge ned Rindal barnehage. - Det er kun en utredning vi foreslår.  Alle involverte må selvsagt spørres i en slik utredning, sa han.


Arbeiderpartiets forslag fikk 15 av 16 stemmer, og ble dermed vedtatt.

Tilleggsforslaget fra Senterpartiet fikk 11 av 16 stemmer, og ble dermed vedtatt.SAK NR 078/14 NY ORGANISERING AV IKT ORKIDÈ


Saksdokumentene finner du her.


Saken ble lagt fram av økonomisjef Bjarne Nordlund. - Vi mener at nyorganiseringa helt klart har flere fordeler enn ulemper, sa han. Men, et par av nordmørskommunene har utsatt avgjørelsen til på nyåret.


- Dette er et vanskelig tidspunkt for oss, sa Ola T Heggem. Dette med tanke på framtidig kommunalt samarbeid i en annen retning enn Kristiansund, og også med tanke på kommunereformen.

Ole T Heggem fremmet forslag om at:
Punkt 1: Saken utsettes.
Punkt 2: Ordfører og rådmann innleder forhandlinger om et samarbeid med IKT Orkide i en tidsbegrenset periode.


Forslaget fra Senterpartiet ble enstemmig vedtatt.SAK NR 079/14 MEDLEMSHØRING I LVK - LANDSSTYRETS FORSLAG TIL ENDRING AV VALGORDNING


Saksdokumentene finner du her.


Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.SAK NR 080/14 GEBYRER VANN OG AVLØP M.V. FOR 2015


I rådmannens innstilling foreslås følgende endringer i gebyrsatsene 2015.

Vann uendret
Avløp økes med 14 %.
Tilkoblingsgebyr vann og avløp uendret.
Tømming av slamavskillere, tette tanker mm.
Påslag for kommunens administrering økes med 20 kr til 150 kr eks. mva.
Renovasjonsgebyr uendret. Jfr vedtak fra HAMOS


For øvrige endringsforslag se sakdokument her.


Kommunen har nå har fått et nytt datasystem som beregner avgiftene etter sjølkostprinsippet, forklarte Petter Baalsrud.


Satsen for dispensasjon med politisk behandling ble endret til kr 3000,- og rådmannens innstilling ellers ble enstemmig vedtatt.SAK NR 081/14 BUDSJETTREGULERING DESEMBER 2014


Saksdokumentene finner du her.


Saken ble lagt fram av økonomisjef Bjarne Nordlund.


- Vi ser nå at merforbruk på lønn i 2014 er mellom 4 og 4,5 millioner, sa Bjarne Nordlund.


Det er overskridelser på kr 470.000 på ombyggingen av Autoverkstedet, og overskridelser på kr 100.000 på redskapshus ved Øvre Rindal kapell. Ombygging ved Øvre Rindal barnehage, derimot, ble kr 100.000 billigere enn budsjettert.


Ekstra kostnader på Øvre Dalen må sannsynligvis lånefinansieres. Men det er avklart med revisor at man kan ta stilling til dette på nyåret, da man håper at leilighetene vil bli solgt.


Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.SAK NR 082/14 HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2015 - 2018. ÅRSBUDSJETT 2015


Dette er en omfattende sak, og saksdokumentene finner du her.

Bjarne Nordlund.jpg

Saken ble lagt fram av økonomisjef Bjarne Nordlund. - Situasjonen er krevende, presiserte han. Økonomiplanen som legges fram er veldig svak, sa han.


- Lavere inntekter fra staten pga færre elver i skolen burde vi ha tatt innover oss noe tidligere, sa Bjarne Nordlund. - Dette er en trend som vi ser vil fortsette i årene som kommer.


Ifølge formannskapets budsjettforslag må allle sektorer ta litt ekstra innsparinger i 2015 og 2016. Samtidig tømmes det meste av reserver og fond i denne perioden.


Innstrammingene kan gjøres uten at noen mister jobben, men det må påregnes at jobbinnhold og kanskje arbeidssted må endres for noen.

IMG_6204.jpg

Ragnhild Stavne Bolme (Ap) uttrykte bekymring for helse - og omsorgsplanen. - Dette haster! Vi vet at vi har en krevende situasjon i pleie- og omsorgssektoren i dag, sa hun.


- Vi har bare tatt en liten pause mht helse- og omsorgsplanen, sa rådmann Birgit Reisch. - Grunnen er at vi er i en meget krevende situasjon økonomisk, sa hun. - Pleie- og omsorgssektoren må først få kontroll på kostnadene i forhold til budsjettet. Men helse- og omsorgsplanen er ikke glemt, forsikret hun.


- Situasjonen er vanskelig, men vi har i alle fall klart å skjerme barnehagene, sa Kirsti Barbo Landsem (Sp). Rindal kommune har to inntak pr år i barnehagene. Senterpartiet kom med forslag om å etablere et brukerutvalg i helse- og omsorgstjenestene.


Katja Røen (Ap) understreket alvoret i situasjonen. - Dette tyder på manglende kontroll, påpekte hun. - Vi mener at det er nødvendig å ta ned investeringsbudsjettet til et absolutt minimum, sa hun. Arbeiderpartiet forslo å utsette bl.a. følgende prosjekter: Kultursti, uteområde Øvre Dalen, fartsdumper, plan for snøscooterkjøring og renseanlegg i Løfald. Totalt utsatte investeringer på over 8 millioner kroner. Katja Røen fremmet forslag om å ta ut kostnadene mht innføring av eiendomsskatt i 2015, da Arbeiderpartiet mener at konsekvensene av eiendomsskatt enda ikke er utredet ihht vedtak i kommunestyret i desember 2013.


Tove Flåtten (Krf) etterlyste undersøkelser som viser om det er interesse for kjøp av tomter, før kommunen bruker store summer på å et nytt boligområde i Seljebrekka.

Rune Løfald.jpg

Rune Løfald (H) mente at kommunen må bli bedre på økonomistyring innenfor investeringsprosjektene. - Investeringene for 2015 må legges på et minimum, sa han. Han la fram forslag om å utsette trafikksikkerhetsplan og utarbeiding av uteområde ved skimuseet til 2016. Han foreslo også å ta ut eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger.


- Situasjonen er sterkt bekymringsfull, sa John Ole Aspli (Ap). - Jeg spør meg om alle har tatt inn over seg de signalene vi nå får fra rådmannen og økonomisjefen, sa han. - Vi ønsker å vite konsekvensene av innføring av eiendomsskatt, slik som kommunestyret vedtok i fjor, sa John Ole Aspli. - Ved å utsette innføringen av eiendomsskatt får vi et mindre underskudd i 2015, sa han.


- Jeg vil informere om at vi har henvendt oss til kommunens kontrollutvalg, for å finne ut av de faktiske forhold mht de store prosjektoverskridelsene på skimuseet og Øvre Dalen, sa John Ole Aspli.


Ordfører Ola T Heggem mente at nødvendig utredning mht innføring av eiendomsskatt har vært utført. Med tanke på evt framtidig endring i kommunestruktur kan det være greit å gjennomføre en del investeringer nå, mens vi fortsatt kan bestemme det i denne salen, mente Ola T Heggem. - Nå har vi fått signaler på at kommunen nærmest står på kanten av stupet. Det er jeg ikke enig i. Men vi må ta noen grep, sa han. - Vi er ikke innstilt på å utsette innføring av eiendomsskatt. Dette er et grep vi må ta for å komme over kneika. Det er urealistisk å tro at vi kan styre unna den debatten, når nabokommunene heller ikke kommer utenom eiendomsskatten, sa han.


Realiteten er at vi mister innbyggere og vi mister arbeidsplasser i Rindal, påpekte John Ole Aspli (Ap).


Tove Flåtten (Krf) støttet Arbeiderpartiets forslag om å utsette en del investeringer.

 

Petter Baalsrud (Sp) påpekte at det å utsette investeringer i 2015 bare vil redusere underskuddet på driftsbudsettet med noen få hundre tusen. Å utsette disse investeringene innebærer en for stor risiko, mente han.


Økonomisjef Bjarne Nordlund informerte om at det ikke er så enkelt å utsette alle de nevnte investeringene.


- Med vårt forslag viser vi i alle fall innbyggerne at vi prøver å gjøre noe for å redusere kostnadene, sa Åge Jonli. Det bør gå an å utsette Kultursti og ferdigstillelse av skimuseet, mente han.


Endringsforslagene fra rådmannen angående vannforvaltning ble enstemmig vedtatt.


Tekstdelen ble enstemmig vedtatt med endringsforslag fra Arbeiderpartiet og fra Senterpartiet.


Rådmann Birgit Reisch kommenterte også hvert enkelt utsettelsesforslag. Ikke alle er praktisk mulig å utsette.


Dersom Kultursti utsettes til 2018 mister man 1,7 millioner i tilsagn fra fylkeskommunen, sa Sivert Dombu.


Alle forslagene om utsettelse av prosjekter til 2018 falt mot Senterpartiets stemmer.


Høyres forslag om å ta ut innføring eiendomsskatt falt med 1 mot 16 stemmer.


RUF-budsjettet for 2015 ble enstemmig vedtatt.


Driftsbudsjettet for 2015 med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.


Investeringsbudsjettet i økonomiplanen for 2016 - 2018 ble enstemmig vedtatt.


Driftbudsjettet for 2016 - 2018 ble enstemmig vedtatt.


RUF-budsjettet for 2016 - 2018 ble enstemmig vedtatt.


Innføring av eiendomsskatt ble enstemmig vedtatt.


Denne saken var svært omfattende, og vi har dessverre ikke fått med oss alle detaljene. Viser til kommunens referat fra møtet.SAK NR 083/14 OPPHEVING AV KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKTEN


Rådmannens innstilling: Rindal kommune vil på sterkeste frarå at konsesjonsloven blir opphevet.


Saksdokumentene finner du her.


Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme.


SAK NR 084/14 REFERATSAKER

Saksdokumentene finner du her.