Rovdyrmøtet på Saga

Saga Trollheimen Hotell har denne uka vært vertskap for et to dagers møte i Rovdyrutvalget i Møre og Romsdal, forteller Driva i en reportasje derfra i dag. Blant deltakerne var representanter for Mattilsynet, Norsk Viltskadesenter, Statens Naturoppsyn og sau- og geitavlslag. Det ble blant annet drøftet forebyggende arbeid for å få ned rovviltskadene. Her er jerven den "store stygge ulven" i vårt fylke, men det byr på store problemer for sauebøndene å dokumentere tap på grunn av jerv - mange sauekadavre lar seg rett og slett ikke oppspore.