Vibeke Langli 1

Sommerprat med ordføreren

Rindal kommune har fått tildelt covid 19-midler fra regjeringens krisepakke. Pengene går til kommunens næringsfond, og skal tildeles videre til de aktørene i næringslivet som har blitt rammet av pandemien. Dette er en av flere saker som opptar ordfører Vibeke Langli rett før ferien.

Fylkesutvalget i Trøndelag har fordelt regjeringens krisepakke 3 på kommunene i Trøndelag. Rindal kommune ble tildelt kr 930.100. I tillegg har Regionrådet for Orkdalsregionen fattet vedtak om tildeling av Covid 19-midler til sine kommuner. Her har Rindal kommune mottatt tilsagnsbrev med ramme på kr 100.000,-.


Snart klart for å søke

Formannskapet i Rindal hadde ekstraordinært møte fredag, og vedtok at disse tilsagnene skal forvaltes i tråd med fylkeskommunens tildelingsbrev og «midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet», og så langt det passer med gjeldende vedtekter for Rindal Utviklingsfond.

Ordningen lyses ut fra kommunen så snart den er klarert fra statens side. Søknadsfristen settes til 31. desember, men søknadene blir behandlet etter hvert som de kommer inn. Det settes krav om at en må søke via portalen regionalforvalning.no. Formannskapet behandler søknadene etter innstilling fra rådmannen, men i ferietida har ordføreren myndighet til å fatte slike vedtak,

– Vi jobber på spreng for å få i gang dette nå. Vi er veldig fornøyd med at vi fikk nesten en million kroner til næringslivet. Kommunen skal ikke sitte på disse midlene. Det er viktig å få dem ut så fort som mulig, for bedriftene trenger dem, sier ordfører Vibeke Langli.

Hun oppfordrer de bedriftene som har blitt rammet av pandemien om å søke på de ekstra midlene. Det gjelder ikke minst de bedriftene som faller utenom kompensasjonsordningen.

Det er ulike kriterier for hva man kan søke støtte til. Det kan være tapt inntekt som følge av pandemien, men det kan også for eksempel være midler til markedsføring eller bedriftsutvikling for å unngå å bli rammet så hardt, forklarer ordføreren.

– Det skal være enkelt å søke, og det skal være enkelt å bli tildelt midler, sier hun.


God kontakt med næringslivet

Langli føler ikke det er grunn til å være bekymret for det lokale næringslivet generelt, men hun synes det er godt at de som har behov for det kan få ekstra tildelt midler nå.

– Vi har hatt ei samhandlingsgruppe med kommunen, Rindal næringsforum og Rindal Sparebank, og vi har hatt mye dialog med næringslivet. Alle var bekymra for framtida i starten av pandemien, men nå har det endret seg vesentlig. Arbeidsledigheta er også omtrent på samme nivå nå som før koronaen-utbruddet, og det er positivt, sier Langli.

– Vi har prøvd å ha god dialog med bedriftene, men vi klarer ikke å fange opp alt, så vi er avhengig av at de tar kontakt selv også, tilføyer hun.


Ekstra midler for å leie inn private aktører til vedlikehold

I tillegg får kommunen vedlikeholds- og investeringsmidler fra Staten. Her er det et krav om at private aktører skal brukes til vedlikehold av kommunale bygg.

Midlene som Rindal kommune har fått skal i første omgang brukes til solskjerming ved omsorgsboligene og vedlikehold av Bolme barnehage, og da skal lokale leverandører brukes. Formannskapet vil fordele resten av de ekstraordinære midlene til vedlikehold i august.
 

Regionsatsing innen reiseliv

Reiseliv blir en viktig satsing for Rindal framover. For tiden jobbes det med fylkestilhørighet for reiselivsnæringen. Det er avklart at reiselivsbedriftene i Rindal ønsker overflytting fra Vist Møre og Romsdal til Trøndelag Reiseliv. Da er det naturlig at Rindal kommune også søker overflytting dit.

– Dette har jeg også spilt inn til Orkdalsregionen. Midlene til reiseliv blir tildelt regionvis, så hvis vi skal jobbe med et reiselivsprosjekt så må vi jobbe sammen med flere kommuner. Neste møte i regionrådet skal handle om reiseliv, og hvordan det skal organiseres. Et destinasjonsselskap er en mulighet, men det kan også være en annen type organisering. Hva vi ender opp med får vi se i debatten i regionrådet, sier Langli.

Hun forklarer at Trøndelag reiseliv jobber regionvis, og har definert vårt område som Trøndelag sørvest. Her har vi ikke noe eget destinasjonsselskap, men alle andre deler av fylket har det.

– Jeg har et godt inntrykk av Trøndelag reiseliv.  De er profesjonelle, interesserte og innovative. Vi kommer til å invitere dem til Rindal. Her i Rindal har vi ikke så mange reiselivsaktører, men desto viktigere er de for oss. Og vi må ha noe for hele regionen samlet, for folk vil ha opplevelser og opplevelsespakker, påpeker ordføreren.


Investeringer og omorganisering

Nytt helsehus er en annen stor sak som opptar politikerne. Nå er det valgt ei referansegruppe, som skal jobbe videre med planene før det kommer ny politisk behandling.

Politikerne i Rindal har dessuten bedt om en vurdering av muligheten for å flytte Rindal Frivilligsentral til Rindalshuset. Målet er å utnytte synergieffektene mellom flere funksjoner. I den siste tida har sosiale samlingspunkt for ungdom også kommet inn, og her pekes det også på Rindalshuset. Det synes ordføreren er interessant og spennende.

– Nå blir det ei drøfting og vurdering av hvordan man kan se dette sammen. Vi har ikke noe sted der ungdom kan samles her i Rindal, og nå har vi fått innvilget fylkeskommunale midler til dette. Da er det bare å komme med ideer og tanker i begynnelsen av prosessen. Det kan bli veldig bra hvis man ser mulighetene, sier hun.


Glad for ny asfalt

Ordføreren er svært fornøyd med å ha fått gjennomslag for kravene om bedre veivedlikehold. Fylkeskommunen har raskt bevilget ekstra midler til asfaltering av fv6164 via Rindal sentrum og oppgradering av fv65 fra Storholt i Rindal til Storås i Orkland, en strekning på ca 9 km.

– Vegen blir sikkert aldri helt bra, men den har blitt og blir mye bedre. Det var ekstremt dårlig i vinter. Det gikk på helsa løs for yrkessjåførene. Mange ringte oss og var helt fortvilet. Det forverret også ambulanseberedskapen. De måtte kjøre saktere på grunn av alle humpene i veien, sier hun.

Hun forteller at Ola T Heggem og hun selv presset på mot fylkeskommunen, og Hallgeir Grøntvedt, leder i hovedutvalg for veg i Trøndelag fylke, kom på besøk til Rindal for å se på veiene. Da skjedde ting fort.


Stadig mer fiber

Vibeke Langli er også opptatt av digital infrastruktur. Det er lagt fiberkabel i store deler av bygda nå. Men noen grender mangler fortsatt stabil netttilgang. Svorka har fått et prosjekt i Rørdalen, Romunstadbygda har også vært ute på anbud. Begge disse prosjektene har antydet oppstart i løpet av året. Kommunen har sendt inn en søknad for Lomunddalen, fra Lomunda til grensa mot Orkland. Finansieringa skjer med midler fra næringsfondet i Rindal kommune, og fylket er med. Brukerne bidrar også med en egenandel.

Snart kommer ei ny mobilmast i Rørdalen. Det skal også komme ei mobilmast i Helgetunmarka, men det har dessverre blitt utsatt til neste år.

I forbindelse med utbygginga i Folldalen har Statkraft satt opp en mobilsender der, forteller ordføreren. Dette har vært etterspurt, og den er allerede i drift. Så det er mye som skjer innen digital satsing, påpeker hun.


– Velkommen innom kommunens stand!

Lørdag 4. juli arrangeres "Åpen dag" i Kulturvøkku. Ordfører Vibeke Langli er å treffe på kommunens stand "frammi gara", og alle er velkommen innom for en prat,