Rune Flatby og Mons Otnes 2_1024x736

... som lovte dialog og en god prosess i et vanskelig arbeid

Vilkårskrav i Surnadal overlevert NVE

Under fagkonferansen Vassdrag & Villaks 2011, som i dag tjuvstarta Laksefestivalen, fikk NVE overlevert kravdokumentet av ordfører Mons Otnes i Surnadal, som presenterte prosessen og vilkårskrava for en godt besøkt fagkonferanse i dag. - Dette haster - gjør et godt arbeid og jeg ønsker deg lykke til, sa Mons Otnes da han overrakte vilkårskrava til avdelingsdirektør Rune Flatby i NVE.

Tekst og foto: Ole Trygve Foseide og Willy Karlstrøm

I desember 2009 fastla Surnadal og Rindal kommnestyrer i fellesskap revisjonens hovedmål slik:
* Revisjonen skal tilrettelegge for at laks- og sjøauresammene i vassdraget skal styrkes
* Bærekraftig vasskraftproduksjon skal sikres

I 2010 ble det gjennomført en lokal høringsprosess for å underbygge krav om reviderte vilkår.

Surna et godt studert laksevassdrag
I sammenheng med reguleringa, er Surna i nyre tid blitt ett av de mest studerte nasjonale laksevassdrag i Norge. Denne kunnskapen vil ha stor nytte i revisjonen for seinere vassdragsdrift.

Dette går fram av et sammendrag om vilkårskrav i Surna, lagt fram under fagkonferansen i dag.

Vatn og laks
Ordførerne i Surnadal og Rindal, Mons Otnes og John Ole Aspli (til høyre), orienterte om prosessen med ei styringsgruppe på toppen, der ordførerne har stått i spissen og med fleire arbeidsgrupper. Tor Ziegler har vært engasjert som prosjektleder.

- Det har vært gjort et skikkelig og ordentlig arbeid, sa Aspli om prosessen, mens Mons Otnes (til venstre) presenterte vilkårskrava:

- Det vi egentlig ønsker for Surna er vatn og laks, sa han. - Vi skal i tillegg ha bærekraftig vasskraftproduksjon, la han til og orientert om historia om Surna. Det har vært satt ut lakseyngel og smolt siden 1968 og siden 1981 skjønnsmessig minstevassføring.

Vilkåskrava overlevert
Deretter overleverte Mons Otnes vilkårskrava i Surna til administrerende direktør Rune Flatby i NVE. Han lovte en god prosess i et vanskelig arbeid og en god dialog med kommunene.

- Et gjennomarbeidet dokument er lagt fram og for oss er det et svært godt utganspunkt. Konsesjonærene vil få kravene til kommentar og vi vil avgjøre etter skjønnsmessige vurderinger når revisjonsstart starter. Statkraft vil så lage et revisjonsdokument. Det vil komme ut på høring og det vil komme fleire krav. Deretter blir det befaring, sa han, men kunne ikke gi noe tidsperspektiv på dette arbeidet.

- Så skriver NVE ei innstilling til Olje- og energidepartementet med forslag til nye vilkår, som da avgjøres av Kongen i statsråd, sa Flatby.

EUs rammedirektiv for vatn og den norske vassforskrifta er også sentrale i revisjonsprosessen. I Surna vil behovet for lokale liltaksanalyser, både i henhold til vassforskrifta og i revisjonen, i storgrad være like. Revisjonsprosessen søkes derfor så langt som mulig samordnet med vassdirektivarbeidet i Nordre Nordmøre vassområde. Surna og Surnadalsfjorden utgjør en viktig del av dette forvaltningsområdet.

Styrking av laks- og sjøaurestammene
Historisk er Surna kjent som ei storlakselv. Reguleringspåvirkningene i vassdraget og på laksestammen er tydelige, blant anna i reduksjon av laksens størrelse. Direktoratet for Naturforvaltning (DN) opprettet i 2008 et uavhengig vitenskapelig råd for lakseforvaltning i Norge. Rådet har blant anna til oppgave å overvåke laksestammene i henhold til gytebestand og trusselnivå. I sin status for norske laksebestander i 2010, nr 2b, beskriver rådet Surna som et vassdrag med redusert ungfiskproduksjon, uoppnådd forvaltningmål (gytebestandsmål), og i fare for at beskatningen for denne laksebestanden er utenfor bærekraftige ramme. For  styrke laks- og sjøaurestammen i Surna kreves adekvate vilkår og tiltak.

Til høyre overleverer ordfører Mons Otnes i Surnadal vilkårskrava i Surna til administrerende direktør Rune Flatby i NVE.

Revisjonens høyeste prioriteter
* Det kreves et 5-års prøvereglement  og etablering av miljøfaglig manøvreringsråd for Trollheim kraftverk. Rådet skal bistå regulanten for å oppnå meir årstids- og miljøtilpassede kjørestrategier for kraftverket. Derved skal erfaringsgrunnlaget for bærekraftig drift med hensyn til miljø styrkes.
* For å fastlegge prøvereglementets innhold kreves nærmere hydroøkologiske tiltaksanalyser og ekspertvurderinger. Tiltakene som kreves omfatter i prioritert rekkefølge:
1. Miljøbasert vassføring oppstrøms Trollheimen kraftverk som sikrer større vassdekt areal og bedre laksehabitat i restvassdrag fra Rinna og ned til kraftverket. To alternativer: a) Kontinuerlig slipp; b) Adaptiv, etter behov for å sikre tilstrekkelig vassdekte arealer i restvassdraget.
2. Miljøbasert vassføring nedstrøms Trollheim kraftverk med sesongtilpasninger. Mulighet for selektiv tapping fra Follsjøen med henhold til vasstemperatur.
3. Bestemmelser om moderat avtapping av vassføringer  for å unngå brå vasstandsendringer.
4. Flomløpsskjødsel og biotopjusteringer i elveløp, - herunder lage en kombinert handlingsplan.
5. Flytting av tidsrom for årlig  teknisk revisjon av kraftstasjonen fra vår til høst.
6. Magasinmanøvrering: Tidsvindu hvor skogeiere kan avtale tømmerfløting på Gråsjøen.

Første prioritet i Surna gis kravet om en miljøbasert vassføring, sluppet fra takrenna i Rinna. Dette fordi pålitelige vassdekte arealer i restvassdraget ned til kraftstasjonen vurderes som de potensielt mest produktive oppvekstområdene for laks i Surna. Samlet er de seks prioriterte tiltakene også de som allmenheten har og mest viktige tilbakespill på i den lokale høringsprosessen høsten 2010.

Trollheimsporten kommer tilbake med meir fra fagkonferansen seinere i dag.

Under: Laksekonferansen som tjuvstarta Laksefestivalen i Surnadal i dag var godt besøkt: