Ola T Heggem ordfører igjen

Julehilsen fra ordføreren i Rindal

Arkivfoto.

Jeg vil med dette benytte anledningen til å sende en julehilsen til alle ansatte i Rindal kommune, til våre nye landsmenn, til rindalinger for øvrig, og til alle andre som leser dette på Trollheimsporten eller andre medier.

Høsten og forjulsvinteren er alltid ei hektisk tid. I tillegg til budsjettarbeid og andre årlige oppgaver, har denne høsten i tillegg vært preget av lokal folkevalgtopplæring, møter og konferanser for nye og gjenvalgte ordførere og ikke minst av arbeidet med kommunereformen. Først i dag, den 22. desember, har det roet seg litt ned.

Først noen få ord om arbeidet med opprusting av fylkesvei 65. Etter mye møtevirksomhet i høst, har begge fylkeskommunene i brev til veidirektoratet åpnet for at veien kan vurderes omklassifisert til riksvei igjen. Arbeidsgruppa har etter nøye vurdering kommet til at vi står fast på denne strategien og har altså, så langt, nådd fram. Mye arbeid gjenstår, men vi har i alle fall oppnådd en betydelig oppmerksomhet rundt «vår vei».

I arbeidet med budsjett for 2016 og økonomiplan for 2017-2019 har innføring av eiendomsskatt fått størst oppmerksomhet. Et krevende standpunkt og et vanskelig valg for alle sammen. Men jeg må minne om at vedtaket ble fattet i fjor, mot ei stemme i kommunestyret. Og arbeidet med budsjettet gjennom året har lagt dette kommunestyrevedtaket til grunn. Vi valgte å ta to store grep for å gjenopprette ei sunn økonomisk drift i kommunen. Reduksjon av utgifter gjennom strukturvedtak i skolen og økte inntekter gjennom innføring av eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger. Ei enda sterkere utflating av inntektene har ført til at vi har måttet redusere utgiftene enda mere innenfor de fleste sektorer. Samtidig er det et sterkt politisk ønske om opprettholde et godt tjenestetilbud til innbyggerne. Etter mitt syn er det i stor grad det vi har maktet gjennom en god prosess i et samspill mellom politikk og administrasjon. Nye, mørke skyer bla gjennom et nytt inntektssystem, vil kanskje gjøre det nødvendig med enda sterkere lut i åra som kommer. Derfor har kommunestyret i handlingsprogrammet bedt om en grundig gjennomgang av drifta med sikte på å oppnå størst mulig effektivitet i all administrasjon og tjenesteproduksjon. No blir det eiendomsskatt og jeg vil takke sakkyndig nemnd og administrasjonen for vel gjennomført arbeid så langt. Det er lagt et godt grunnlag for at utskrivingen vil bli oppfattet som rettferdig. Jeg har stor forståelse for at mange er misfornøyd med dette vedtaket, men fra mitt ståsted er dette et nødvendig spleiselag for å kunne yte gode tjenester i framtida. Og det er et spleiselag de aller fleste kommuner ser at er nødvendig med de rammebetingelser vi har og med de krav og ønsker som kommer fra innbyggerne landet over.

Noen ord også om kommunereformen. Det er knapt et halvt år til kommunestyret skal gjøre vedtak. Fram til da skal vi vurdere alternativer med å bestå som egen kommune eller bli en del av en større enhet, enten mot Surnadal eller mot Orkdal. Med usikre rammebetingelser, bla inntektssystemet og mange andre ubesvarte spørsmål, blir dette krevende. Etter mitt syn nesten umulig innenfor denne tidsramma. Vi skal også på denne tiden informere og involvere innbyggerne. Men dette er kommunalministerens forventning til oss! Vi starter på nyåret med møte i Orkdal den 6.januar og i Surnadal ei ukes tid senere. Kommunestyret møtes også til et heldags temamøte om reformen den 14. januar.

Jeg vil tilslutt takke alle ansatte i Rindal kommune for godt og samvittighetsfullt arbeid i 2015! Takk også til alle andre som bidrar til et trygt og godt lokalsamfunn både gjennom jobb og frivillig innsats. Gjennomføringen av Rindalsrennet og frivillig engasjement for flyktningene, får stå som ferske og gode eksempler på hva vi faktisk får til når vi drar i lag.

God jul til alle sammen!

 

Rindal, 22.desember 2015.

Ola T Heggem

ordfører