Rindal kirke vårb

Den norske kyrkja i Rindal og Surnadal

Medlemsruletten nr 92

Det mer enn tusen år gamle forholdet mellom kirke og stat i Norge preges for tiden av en pragmatisk holdning. Båndene mellom kirke og folk er sterke, men statskirkeordningen er til debatt. Stortinget og Kirkedepartementet har siden 1920-tallet delegert myndighet på flere og flere områder til kirkelige organer. Rindal er et sokn og dermed både sokneråd og fellesråd for hele kommunen. Rindal sokn har et nært samarbeid med soknene og fellesrådene i Halsa og Surnadal. Rindal og Surnadal har felles kirkeverge.

 Om Den norske kirke
Den norske kirke er et evangelisk luthersk kirkesamfunn. De fleste nordmenn (ca. 83 %) tilhører Den norske kirke, og mange uttrykker sitt religiøse liv gjennom Kirkens ritualer og høytider. Hvert år holdes 70000 gudstjenester i 1600 kirker i de 1285 menighetene.

Den norske kirke er delt inn i 11 bispedømmer, 105 prostier og 1285 sokn. Hvert bispedømme ledes av en biskop og et bispedømmeråd. På lokalplanet er det et menighetsråd for hvert sokn. Hvert fjerde år velger kirkens medlemmer nye menighetsråd med mellom 4 og 10 medlemmer.

 

Om troen
Den norske kirke bekjenner den apostoliske kristne tro, som har Guds åpenbaring i Bibelen som grunnlag. Trosbekjennelsen fremsies av menigheten ved alle gudstjenester i Den norske kirke. Vanligvis brukes den apostoliske trosbekjennelsen som er et konsentrat av apostlenes (Jesu disiplers) undervisning. Det viktigste grunnlaget for kirkens bekjennelse er naturligvis Bibelen. Sentrale formuleringer av den kristne tro finner du også i salmene i Norsk Salmebok.

 

Kirkene i Rindal og Surnadal
Rindal kirke og Øvre Rindal kapell.
Mo kirke, Ranes kirke, Øye kirke, Todalen kirke, Stangvik kirke og Åsskard kirke.

 

Kirkeblad
Kyrkjeblad for Indre Nordmøre er ute med 6 nummer i året. Bladet blir sendt til alle husstander i Halsa, Rindal, Stangvik, Surnadal, Sunndal, Tingvoll og Øre. De som ikke får bladet i postkassa, kan be om å få det tilsendt. Dette gjelder personer som bur på institusjon og de som ikke bor på Indre Nordmøre.

 

Dåp
De fleste barn døpes før de er tre måneder gamle, men også store barn og unge kan bli døpt. Det er anledning til å ha dåp ved de fleste gudstjenester, se gudstjenestelista. Presten tar kontakt for å avtale tidspunkt for dåpssamtale. Ved døpefonten svarer foreldre og faddere ja til å oppdra barnet i den kristne forsakelse og tro. Det betyr at du sier ja til å la barnet lære om Gud.

Vigsel i Surnadal og Rindal
Ta kontakt med kirkekontoret i god tid for å avtale tid og sted for vigselen. Fra 1. oktober 2004 er det skattekontoret som tar seg av prøving av vilkårene for å inngå ekteskap. Send skjema til skattekontoret der en av brudefolkene bor. Ta kontakt med presten 2-3 uker før vielsen, for å avtale tid og sted for vigselssamtalen. I denne samtalen snakker vi mer om hva ekteskapet er, og om den praktiske gjennomføringen av bryllupsseremonien. Da vil det være fint om dere har noen forslag til salmer vi kan bruke.

Begravelse
Det er ingen ting i veien for at de pårørende tar hånd om de praktiske oppgavene selv. Kirkekontoret kan gi praktiske råd om dette. Soknepresten kontaktes dersom det skal holdes kirkelig begravelse. Det kan også holdes borgerlig begravelse. Med presten avtales dag og tid for begravelsen. Presten avtaler en samtale med de pårørende. Gravferd skal normalt finne sted innen 8 dager etter dødsfallet.

 

Ansatte
Kantor - Bjørlo, Daniel
Sokneprest - Blomstrøm, Erik
Organist - Bøe, Bernt Idar
Klokkar - Bøe, Randi
Kyrkjetenar - Faksnes, Alf
Sokneprest - Grutle, Leif Endre
Sokneprest - Gåsvatn, Lene
Kantor - Halle, Oddveig
Klokkar - Hatle, Sverre
Diakon, Trusopplæringsleiar - Hjørnevik, Kirsti Elise
Kyrkjeverge - Nordlund, Ingeborg
Sokneprest - Rygh, Vidar
Kyrkjetenar - Settem, Kristian
Klokkar - Settem, Mali Hildrun
Sekretær - Settemsdal, Jenny Marie
Reinhaldar - Sylte, Åse
Sekretær - Torvik, Møyfrid
Sokneprest - Venås, Bernt
Sekretær - Wilhelmsen, Lene
Klokkar - Øyen, Ildri
Trusopplæringsleiar - Aasbø, Bodil
Reinhaldar - Aasgård, Alfhild

 

øye kyrkje
Øye kirke.
Mo_1024x1365
Mo kirke.
Rindal kirke vårb
Rindal kirke.
Øvre Rindal Kapell_1024x681
Øvre Rindal kapell.
Ranes kirke
Ranes kirke.
Stangvik kirke
Stangvik kirke.
Todalen kirke
Todalen kirke.
Åsskard kyrkje
Åsskard kirke.