SNO

SNO - Trollheimen

Medlemsruletten nr 98

Statens naturoppsyn (SNO) er miljøforvaltningens operative feltorgan. SNO fører tilsyn med naturtilstanden og at bestemmelsene i miljølovgivningen blir overholdt. Lokalkontoret i Rindal har hovedsakelig ansvar for oppsyn i Trollheimen landskapsvernområde. I tillegg har kontoret ansvar for oppsyn i en del mindre områder i nærområdet i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. SNO - Trollheimen er medlem av Trollheimsporten. De blir i dag presentert for dere lesere gjennom Medlemsruletten.


Organisering og ansatte
Statens naturoppsyn (SNO) er organisert som en del av Direktoratet for naturforvaltning og den administrative staben og ledelsen sitter i Trondheim. SNO er et praktisk feltapparat som dekker hele landet, med over 50 lokalkontorer. Administrativt er SNO inndelt i seks seksjoner, og deres arbeidsområder er nærmere omtalt på egne sider under lokalkontorene.

 

Historikk og utvikling
Statens naturoppsyn (SNO) ble vedtatt opprettet 25. oktober 1996, med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn av 21. juni 1996. Selve etableringen av SNO startet fra begynnelsen av 1997. Direktør og de første naturoppsynsstillingene kom på plass i 1998. Etter det har både oppgavene og antall ansatte økt jevnt, og i 2009 passerte antall ansatte 100 personer og det var etablert over 50 lokalkontorer.

 

SNO Rindal
SNO Rindal har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Rindal har en særlig oppgave i forhold til oppsyn i Trollheimen landskapsvernområde, samt noen mindre verneområder i regionen. Verneområdene omfatter et samlet areal på 1.322 kvadratkilometer fordelt på 18 naturreservater, to landskapsvernområder og ett område med fugle- og dyrelivsfredning. Kontoret har også en særlig oppgave i forhold til koordinering av rovviltoppgavene i regionen. Dette omfatter arbeid med dokumentasjon av skader forvoldt av rovvilt, bestandsregistrering av rovvilt, samt drift og kvalitetssikring av et nettverk av lokalt engasjerte rovviltkontakter. SNO Rindal løster deler av sine oppsynsoppgaver gjennom tjenestekjøp fra sju privatpersoner. Seks av disse utfører oppgaver knyttet til sporing av jerv, mens en person jobber med naturoppsyn i Innerdalen landskapsvernområde.

 

Lars Olav Lund er ansatt i SNO Rindal, som har kontor i 2. etasje på Rindalstorget.