Rindal Vel

Bakgrunn for RINDAL VEL
Rindal Vel ble etablert 2. juni 1961. Rindal Vel har i dag anlegget ved Igltjønna i Rindal som er en yndet samlingsplass både sommer og vinter. Om sommeren brukes badeplassen, hvor det er opparbeidet blant annet egen utegrill, sandvolleyballbanen og store gressarealer med tilhørende kiosk. Anlegget er til fri benyttelse for de som bruker anlegget, og drives og vedlikeholdes på dugnadsbasis. Igltjønna ligger i et fint natur- og friluftsområde midt i sentrum i Rindal. Området har integrert turløype som er tilpasset alle typer brukere. Rindal Helsetun har fått opparbeidet egen tilførselsvei inn til anlegget og det er eget handicaptoalett. Anlegget har universell utforming. 

Rindal Vel har et nært og godt samarbeid med Rindal skimusem, som gir begge positive ringvirkninger.

Du finner Nyheter fra Rindal Vel her!


Styret i Rindal Vel:
                                        
Styreleder Elmer Talgø                      
Kasserer Marte Nervik Nergård           
Sekretær Ingrid Kvam Moen                           
Styremedlem Magne Svinsås             
Styremedlem Olav Reitan                   
Styremedlem Magne Bjørnås
Styremedlem Marte Nervik Nergård   
Styremedlem Jan Gunnar Fosseide
Styremedlem Ingunn Løset    


Leiepriser
 

Bakelsbu m/nøkler

500

Scene m/strøm

500

Høyttaleranlegg

200

Grill hvis den flyttes

100

Benker og bord hvis de flyttes

1000

Hele anlegget m/nøkler

1000

 

Kontaktperson for leie utstyr er: Olav Reitan tlf. 90593231


Nøkler til badstue finnes på følgende steder:

Rindalshuset 

 

Fornyelse av området rundt Igltjønna i Rindal
Igltjønna er et populært fritidsområde og en yndet samlingsplass, både sommer og vinter.

Anlegget er til fri benyttelse for de som bruker anlegget og det drives og vedlikeholdes på dugnadsbasis.

Rindal Vel ville fornye området med bygging av ny scene, utvidelse av parkeringsplass, lage et nytt aktivitetsområde, lage støttemur til volleyballbanen, en sittegruppe ved brygga og en danseplatt/solingsplatt.

Resultater i forhold til mål:
Målet med prosjektet var å oppgradere Igltjønna slik at den ble et godt sted å være for innbyggere i Rindal. Her skulle det bli muligheter for aktiviteter, opplevelser og rekreasjon.
Etter tiltaket om fornyelse av området har antall besøkende/brukere steget betraktelig.

Tilbudet ble også meget godt mottatt av turister med bobiler, de benytter plassen i hele sommersesongen.

Friluftsområdet rundt Igltjønna har fått pris fra Møre og Romsdal Fylkeskommune for den best universelt utforma turstien i fylket. Dette indikerer at området er tilrettelagt for de fleste brukerne.

Selv om anlegget har blitt vesentlig utvidet og forbedret, har Igltjønna bevart sin status blant Midt-Norges ornitologer for fugletitting. Dette vitner om at vi har klart å utvide området på en skånsom måte.

Prosjektet kan sies å være helt i tråd med Rindal kommunes slagord: Her er det ”Tid til å leve”.

Gjennomføring:
Det har vært stort engasjement blant rindalingene og mange dugnadstimer er lagt ned i prosjektet.

Dette er utført:
1. Bygging av scene med en glassinnramming av sidefeltet på scenen. Scenen er malt og platt foran scene er bygget.
2. Nytt stupetårn: Det var kjøpt inn materialer til vedlikehold av det gamle stupetårnet. Ved nærmere ettersyn viste det seg at det var så råttent at det måtte bygges nytt. Bygging av nytt stupetårn ble en prioritert sak for Rindal Vel, da dette gikk på barns sikkerhet.
3. Utvidelse av parkeringsplass er ferdig. Materialer til gjerde rundt parkeringsplassen og trapper er kjøpt inn, dugnaden skal gjennomføres i høst.
Ved utvidelse av parkeringsplassen har det nå blitt godt med parkeringsplasser både for museet og Igltjønna i tillegg til plass for bobiler.
4. Nytt aktivitetsområde er ferdig. Nå har vi et eget friareal for ballaktiviteter, badminton etc.
5. Støttemur til sandvolleyballbanen er ferdig, med egen sittegruppe ved siden av.
6. Danseplatt/solingingsplatt/sjakkplatt er ferdig.

Oppgradering av tursti rundt Igltjønna

Her er det snakk om opparbeidelse av ny sti til fugletittetårnet (over) og oppgradering av eksisterende tursti rundt Igltjønna. Til høyre noe av det du kan oppleve ved Igltjønna - vadefugler i flukt og toppand.

Igltjønna er et populært fritidsområde og en yndet samlingsplass
På vinterstid blir området benyttet til skiløyper, om sommeren er det full aktivitet på badeplassen og rundt turstien.

I 2011 ble det satt opp to nye installasjoner rundt Igltjønna. Dette var et samarbeidsprosjekt med arkitektstudenter ved NTNU, Rindal kommune og Rindal Vel. Det første prosjektet var ei badstue, og det andre var et fugletittertårn.

Turstigruppa har lagt ned mye arbeid i å få god skilting rundt turstiområdet.

Selv om anlegget har blitt vesentlig utvidet og forbedret i de siste årene, har Igltjønna bevart sin status blant Midt-Norges ornitologer for fugletitting. Dette vitner om at vi har klart å utvide området på en skånsom måte.

Norsk Vandrefestival skal ha sin hovedbase ved Igltjønna i sommer og da er det viktig at vi ruster opp området slik at det framstår på en best mulig måte, slik at det blir et bra arrangement og fin reklame for Rindal og Igltjønna.

I siste utgave av bladet til Norsk Skog Industri var det meget god Rindals-reklame. Her ble samarbeidet Rindal kommune har med NTNU fakultetet for arkitektur og billedkunst omtalt både med tekst og bilder av fugletittetårnet ved Igltjønna.

Konkrete tiltak for videre arbeid
Rindal Vel vil i samarbeid med Turstigruppa i Rindal gjøre en stor dugnadsinnsats for å få realisert oppgraderingen av turstien og opparbeide ny sti til fugletittertårnet.

Det er allerede innhentet priser på duk, grus og leie av ATV, slik at budsjettet er realistisk. Det er også beregnet dugnadstimer som må til for å få utført prosjektet.
Oppstart: Våren 2012

Grad av allmennytte
Dette er et prosjekt som har stor grad av allmennytte.

Turstien tilrettelagt for handikappede, familieliv, trimere og alle som ønsker å komme seg ut i naturen. Turstien er meget helsefremmende, både for kropp og sjel, da den muliggjør fysisk aktivitet, opplevelser og rekreasjon.